ตลท.จับมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพัฒนาระบบ SET Carbon สู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบรอบ 50 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบ SET Carbon ซึ่งจะเปิดเผยข้อมูลการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของตลาดทุน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน และเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานและทรัพยากรจากหน่วยงานที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สำหรับ ประโยชน์ของผู้ใช้ข้อมูล ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้พลังงานและปรับปรุงกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ระบบ SET Carbon ระยะแรกจะเริ่มให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียนที่สนใจภายในไตรมาสแรกของปี 2568

นายปกรณ์ ปีตธวัชชัย กรรมการผู้จัดการ ตลท. กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนทั้งภายในและภายนอก ดังที่ทราบกันดีว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแสดงออกผ่านภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล และอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อธุรกิจ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใกล้ครบรอบ 50 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำลังพัฒนาระบบ SET Carbon เพื่อจัดการ จัดเก็บ และคำนวณข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก…

ตลท.จับมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพัฒนาระบบ SET Carbon สู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593
– SET News

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles