วันอังคาร, เมษายน 16, 2024

ตลท.ตั้งเป้าปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้คำมั่นที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการประกาศข้อผูกพัน Net-zero ภายในปี 2593 โดยได้กำหนดเป้าหมายตามวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศตามโครงการ Science Based Target Initiative (SBTi) Net-Zero Standard ความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อแผนปฏิบัติการระยะยาวคือการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาวิกฤติสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนความยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนความพยายามในการจำกัดอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นให้ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส ตามความตกลงปารีส

นายปกรณ์ ปีตธวัชชัย กรรมการผู้จัดการ ตลท. กล่าวว่า วิกฤตสภาพภูมิอากาศถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สุดประการหนึ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ด้วยบทบาทในการส่งเสริมตลาดทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานทั่วทั้งกระบวนการทำงานขององค์กรให้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา

“การตั้งเป้าหมาย Net-Zero ตอกย้ำเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤติสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้าหมาย Net-zero ภายในปี 2593 ตามมาตรฐาน (SBTi) Net-Zero Standard ที่เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้ทั่วโลก เป้าหมายนี้ครอบคลุมขอบเขตที่ 1: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกิจกรรมขององค์กร ขอบเขตที่ 2: ทางอ้อม…

ตลท.ตั้งเป้าปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593
– SET News

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles