ประชากรสูงวัยของประเทศไทยกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ในประเทศไทยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการบริโภค การปรับปรุงรูปแบบทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับความท้าทายนี้

การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ที่สำคัญสำหรับประเทศไทยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการบริโภค การปรับปรุงรูปแบบทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับความท้าทายนี้

Furthermore, in the year 2566, 13.6% of the Thai population were aged 65 and over. UN estimates this proportion will grow to over 20% by the year 2572, making Thailand a highly aged society.

Translation:

การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ที่สำคัญสำหรับประเทศไทยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการบริโภค การปรับปรุงรูปแบบทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับความท้าทายนี้

นอกจากนี้, ในปี 2566, 13.6% ของประชากรไทยมีอายุ 65 ปีขึ้นไป UN ประมาณว่าสัดส่วนนี้จะเติบโตมากกว่า 20% ในปี 2572 ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ในประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ในประเทศไทย รวมถึงประชากรสูงวัยและอัตราการเกิดที่ลดลง มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ประเด็นที่สำคัญ

  • การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นอยู่กับการบริโภคภายในประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ เช่น ประชากรสูงวัยและอัตราการเกิดที่ลดลง
  • ค่าครองชีพที่สูง เศรษฐกิจที่ซบเซา และหนี้ครัวเรือนที่สูง ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศในประเทศไทยลดลง และอาจลดลงได้อีกหากอัตราการเกิดยังคงลดลง
  • เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร รัฐบาลไทยจำเป็นต้องปรับรูปแบบทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้และปรับปรุงคุณภาพชีวิต ในขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

สังเกตมานานแล้วว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่วัยชราอย่างรวดเร็ว และนานมานี้เมื่อปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้กลายเป็น ‘สังคมผู้สูงอายุ’ นั่นคืออย่างน้อย 10% ของประชากรมีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ในปี พ.ศ. 2566 ประเทศไทยได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยจำนวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็น 20% ของประชากรทั้งหมด หรือ 13.2 ล้านคน ถือเป็น ‘สังคมผู้สูงอายุ’

สำหรับประเทศที่จะก้าวจากสังคมสูงวัยไปสู่สังคมสูงอายุ ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วกว่าที่บันทึกไว้ในประเทศอื่น ๆ มากมาย รวมถึงสิงคโปร์และจีนอย่างมาก (25 ปี) สหราชอาณาจักร (45 ปี) และสหรัฐอเมริกา (69 ปี)

Source : ประชากรสูงวัยของประเทศไทยกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles